Josef Kühnl

První skutečný a dodnes uznávaný a citovaný historiografe Ostrova. Narodil se 15. října 1855 v zaniklé obci Pastviny (Ranzengrün) u Dolní Lomnice a v Ostrově působil od roku 1877 jako učitel. Ze zdravotních důvodů odešel předčasně do důchodu a věnoval se pak cele studiu literatury a pramenů k dějinám města.

V letech 1905-1912 zpracoval početné archivní materiály ostrovského panství, uložené tenkrát v ostrovském zámku, také písemnosti městského archivu. Shromážděné a důsledně ověřované údaje se staly podkladem pro jeho knihu „Geschichte der Stadt Schlackenwerth“ (Dějiny města Ostrova), první komplexně a zodpovědně pojatou historii města. Tento základní materiál představuje pět kartonů, uložených ve Státním okresním archivu. Svou knihu dokončil Josef Künhl v roce 1923, vyšla zřejmě však až v roce 1931, při příležitosti šestistého výročí významného privilegia, kterým český král Jan Lucemburský udělil roku 1331 Ostrovu řadu výsad a ve kterém jej poprvé nazval městem. Kniha má 265 stran textu a 50 stran dodatků, řadu reprodukcí soudobých snímků i historického obrazového materiálu. Je samozřejmě psána v němčině a vytištěna švabachem a zahrnuje dějiny města od jeho samých počátků až do poloviny 19. století. Autor důsledně uvádí u jednotlivých údajů literaturu i prameny, z nichž čerpal, připojil také překlady některých důležitých latinských listin. Za tuto dvacetiletou,nesmírně náročnou práci byl Josef Kühnl jmenován čestným občanem města. Zemřel v Ostrově 5. srpna 1932. Josef Künhl vycházel ve svých Dějinách z literatury a pramenů tehdy dostupných, výběr a hodnocení událostí, situací a osobností jsou ovšem poplatné své době i autorově orientaci. Jde však především o velmi podrobný souhn faktů. Co se týče památek, stavebních či výtvarných, uvádí do širších souvislostí slohů a umělecké kvality. Kühnlova kniha patří do doby svého vzniku a do svého prostředí, zůstává však zároveň jedním ze základních děl, ze kterých čerpá dodnes každý, kdo se zabývá dějinami Ostrova. Na domě č.p. 102 v Dlouhé ulici, v němž Josef Künhl žil, bude autorovi dějin odhalena pamětní deska, věnovaná městem Ostrovem a spolkem někdejších obyvatel Ostrova – Heimatverband Schlackenwerth. Zásluhou tohoto spolku vyšla tak Kühlnova kniha, jejíž původní vydání se zachovalo jen v několika málo exemplářích, ve velkém nákladu znovu v roce 1976.