Franziska Sibylla Augusta

Franziska Sibylla Augusta se narodila dne 21. ledna 1675 jako druhá dcera vévody Julia Františka Sasko-Lauenburského. Své mládí prožila v Ostrově. Po smrti svého otce získala západočeská panství, její sestra Anna Maria Franziska dostala severočeská a středočeská panství.

V lednu 1690 přijel do Ostrova první z nápadníků, tehdy už proslulý vojevůdce z tureckých válek na Balkáně a v Uhrách Ludwig Wilhelm, markrabě bádenský. Přesto, že mu byla určena starší z princezen, zvolil už při prvním setkání její mladší sestru, sotva patnáctiletou Sibyllu Augustu, a to pro její skromnější vystupování, hlubší založení a přirozenost. Dne 27. března 1690 se konala na lobkovickém zámku v Roudnici svatba. Mezi velmi mladou nevěstou a více než dvakrát starším markrabětem vznikl citově pevný vztah. Sibylla Augusta byla „svému pánovi“ nanejvýš oddanou manželkou. Protože Bádensko bylo postiženo válkou o dědictví falcké, zbudoval v letech 1690-1705 Ludwig Wilhelm svůj markraběcí dvůr a rezidenci v Ostrově. V roce 1705 pak markrabě přesídlil na svůj dobudovaný zámek v Rastattu, kde 4. ledna 1707 zemřel. Vládu nad Bádenskem pak převzala markraběnka Sibylla Augusta.  Po rastattském míru v roce 1714 zahájila četnými dotacemi výstavbu i dosídlování Bádenska poddanými z Čech. V roce 1699 tam přesídlili vedle stavitelů, umělců a uměleckých řemeslníků či sloužících s rodinami i řemeslníci a sedláci.

Vedle oddané manželky a suverénní energické regentky a matky byla Sibylla Augusta i ženou milující krásné prostředí v jakém vyrostla – drahocenné předměty, velkolepé zahradní slavnosti, plesy a hudební produkce. S Ostrovem pojil markraběnku Sibyllu Augustu niterný vztah. Neustále se do svého města mládí vracela, sledovala a řídila osobně správu panství. Živě se zajímala o město i činnost piaristů, kterou z větší části financovala. Významnou roli hrála v životě Sibylly Augusty hluboká a vášnivě prožívaná zbožnost. V roce 1715 nechala do Rastattu povolat z Ostrova i piaristy. S jejím „českým domovem“ souvisí i kopie ostrovské Einsiedelnské kaple v Rastattu, zahrada a ústřední hala zámku Favorit, nebo početné sochy jejího oblíbeného zemského patrona Jana Nepomuckého. Svůj život dožila markraběnka na zámku Ettlingen, kde 10. července 1733 zemřela.

Markraběnka Sibylla Augusta je osobnost, která spojuje Ostrov s bádenským Rastattem. Její odkaz je v Bádensku stále živý a dodnes jí je projevována velká úcta. Tuto osobnost a její příběh je nutné si připomínat i v Ostrově, který vždy považovala za svůj milovaný domov. Význam a odkaz markraběnky Sibylly Augusty, rozené sasko-lauenburské princezny z Ostrova, je evropského rozměru. Z tohoto důvodu se navrhuje, aby si jméno Sibylly Augusty v roce  340. výročí jejího narození, město Ostrov připomínalo po celý rok 2015. 

Mgr. Lubomír Zeman, Mgr. Zdeňka Čepeláková
21. ledna 2015